Dokumenta

 1. Pravilnik o smeštaju i ishrani studenata i učenika ("Službeni glasnik RS", broj 36/10 i 55/12
 2. Pravilnik o osnovama vaspitnog programa
 3. Pravilnik о učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama ("Službeni glasnik RS“, br. 46/10, 47/11, 56/12 i 75/13)
 4. Pravilnik о stipendijama za izuzetno nadarene učenike i studente ("Službeni glasniik RS“, br. 75/13)
 5. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju učeničke i studentske kartice u domu učenika i studentskom centru ("Službeni glasnik RS“, broj 29/11, izmena 27.09.2013.)
 6. Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti u pogledu prostora i opreme za domove učenika i studentske centre ("Službeni glasnik RS“, broj 90/11)
 7. Pravilnik o standardima kvaliteta ishrane učenika i studenata ("Službeni glasnik RS", broj 67/11)
 8. Pravilnik о stručno-pedagoškom nadzoru ("Službeni glasnik RS", broj 34/12);
 9. Pravilnik о kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluga u ustanovama učeničkog i studentskog standarda ("Službeni glasnik RS", broj 7/95) 
 10. Pravilnik о standardima za kategorizaciju objekata učeničkog i studentskog standarda ("Službeni glasnik RS", broj 1/12);
 11. Pravilnik о Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje ("Službeni glasnik RS", број 30/10)
 12. Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na naknadu troskova za dolazak i odlazak sa rada
 13. Pravilnik o načinima vršenja popisa imovine i obaveza
 14. Pravilnik o službenim putovanjima
 15. Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Domu učenika srednjih škola u Kraljevu
 16. Pravilnik o materijalnoj i disciplinskoj odgovornosti učenika u Domu učenika srednjih škola u Kraljevu
 17. Pravilnik o radu biblioteke
 18. Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika i studenata u Domu učenika srednjih škola Kraljevo
 19. Pravilnik o ponašanju, radnoj disciplini i disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti
 20. Pravilnik o zabrani vršenja zlostavljanja na radu i u vezi sa radom, diskriminacije i uznemiravanja u Domu učenika srednjih škola u Kraljevu
 21. Pravilnik o elektronskom poslovanju i arhiviranju
 22. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
 23. Pravilnik o video nadzoru
 24. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata
 25. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka